Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Jednym z najistotniejszych elementów kształtujących warunki przyrodnicze obszaru, na którym położone jest Nadleśnictwo Włoszakowice, są lasy. Lasy nadleśnictwa podzielono na :
-ochronne, zajmujące 49,4 % powierzchni
-gospodarcze.
Do ochronnych zaliczono te lasy, które ze względu na rodzaj zajmowanego terenu i warunków otoczenia wpływają na glebę, klimat, obieg wód, piękno krajobrazu oraz zachowanie ginącej fauny i flory.Lasy gospodarcze zajmują 50,6 % powierzchni leśnej.
Szczególnie ważne jest dążenie do powiększenia zasobów leśnych i wzmagania ich pozytywnego wpływu na środowisko życia człowieka i funkcjonowanie całej przyrody. Pod względem zajmowanej powierzchni drzewostany jednogatunkowe, dwugatunkowe, trzygatunkowe, cztery i więcej gatunkowe w poszczególnych obrębach rozkładają się w podobnym układzie.I tak drzewostanów jednogatunkowych w nadleśnictwie jest 54,12 %, natomiast drzewostanów cztery i więcej gatunkowych jest 5,49 %.Pod względem wieku w Nadleśnictwie Włoszakowice łącznie wszystkie drzewostany w wieku do 40 lat stanowią 40,44 %, w przedziale od 40 do 80 lat zajmują 36,70 %, a powyżej 80 lat stanowią 22,86 %.

W strukturze drzewostanów dominują drzewostany jednopiętrowe (99,19 %). Nadleśnictwo Włoszakowice posiada drzewostany o ustalonym pochodzeniu.

Są to drzewostany w przeważającej mierze z sadzenia i stanowią aż 98,4 % powierzchni. Sosna zajmuje 83,1% zapasu, dąb - 10,2% , brzoza - 3,6%, olcha – 1,8%, a pozostałe gatunki pozostały zapas.
Podstawowymi celami zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej są:

-zachowanie naturalnej zmienności przyrody leśnej i funkcjonowanie ekosystemów leśnych w stanie zbliżonym do naturalnego z uwzględnieniem ewolucji w przyrodzie poprzez: indywidualizowanie zasad postępowania gospodarczego,

-dbałość o zachowanie w dolinach rzek, strumyków, cieków wodnych, naturalnych zbiorowisk jako ostoi rzadkich gatunków roślin i zwierząt,

-pozostawienie w stanie nie naruszonym śródleśnych nieużytków,

-odtwarzanie śródleśnych zbiorników wodnych;restytucja metodami hodowli i ochrony lasu zbiorowisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych w celu zapewnienia szybszego niż w procesach naturalnych tempa przywracania zgodności biocenozy z biotypem,przy wykorzystaniu sukcesji naturalnej,w tym przebudowy drzewostanów rębnych, bliskorębnych oraz młodszych poprzez:
-odnowienia podokapowe,
-odsłanianie wartościowych podrostów buka, świerka;

-ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz bogactwa genetycznego zbiorowisk dziko żyjących roślin, zwierząt i mikroorganizmów poprzez:
-popieranie mechanizmów samoregulacji w przyrodzie
-zwiększenie udziału starych drzew w lasach oraz związanych z nim roślin zwierząt i mikroorganizmów,

-zachowanie w stanie naturalnym różnych typów biocenoz biotypów leśnych i nieleśnych,

-kształtowanie stref ekotonowych,nie stosowanie środków chemicznych z wyjątkiem sytuacji zagrażających istnieniu lasu.

-wzmaganie korzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz harmonizowanie społeczno – gospodarczego rozwoju regionu poprzez: racjonalne użytkowanie i odnawianie zasobów leśnych

-zagospodarowanie lasów w sposób zapewniający maksymalizację, korzystnego ich wpływu na klimat, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,stałe utrzymanie zapasu produkcyjnego na poziomie zapewniającym odnawianie i kulminację zasobów.