Wydawca treści Wydawca treści

PLH300041 „Ostoja Przemęcka”

Powierzchnia 1200,40 ha, w tym w zarządzie Nadleśnictwa Włoszakowice 469,94 ha

Ostoja ma bardzo duże znaczenie w skali ponadregionalnej dla zachowania licznych populacji gatunków naturowych – rośliny selera błotnego Apium repens i chrząszcza jelonka rogacza Lucanus cervus, siedliska 9190-2 – kwaśnych dąbrów oraz siedliska 3140 – twardowodnych oligo- mezotroficznych jezior z podwodnymi łąkami ramienic (klasa Charetea fragilis) oraz niezwykle cennych, mimo niewielkiej powierzchni, mechowisk ze stanowiskami kruszczyka błotnego Epipactis palustris.

Ważnymi siedliskami są też lasy łęgowe, grądy i ekstensywnie użytkowane łąki, na których bytuje liczna populacja czerwończyka nieparka Lycaena dispar. Ostoja chroni 12 jezior zróżnicowanych pod względem troficznym oraz z uwagi na zaawansowanie w procesie wypłycania i zarastania, w tym jedno z największych (pow. 344 ha) i najgłębszych (17,1 m głęb. maks.) jezior południowej Wielkopolski – Jezioro Dominickie. W wymienionych jeziorach obszaru odnotowano aż 12 gatunków zagrożonych ramienic, 3 z nich podlegają ochronie prawnej.

Aktualny SDF obszaru zawiera 15 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Przedmiotami ochrony obszaru są również zwierzęta: 3 gatunki ssaków, 1 gatunek płaza, 2 gatunki ryb i 3 gatunki bezkręgowców oraz 1 gatunek rośliny z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice położonych w obszarze stwierdzono 5 typów siedlisk przyrodniczych stanowiące przedmiot ochrony (siedliska o kodzie: 6410, 6510, 9170, 9190, 91E0).


PLH300018 „Jezioro Brenno”

Powierzchnia 79,50 ha, poza zasięgiem administracyjnym Nadleśnictwa Włoszakowice

Obszar znajduje się całkowicie poza zasięgiem administracyjnym Nadleśnictwa Włoszakowice, jednak w całości w jego zasięgu terytorialnym. Ostoja obejmuje eutroficzne Jesioro Brenno wraz z pasem otaczających go łąk i pastwisk.

Aktualny SDF obszaru wskazuje na istnienie jednego siedliska przyrodniczego kod 3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion i Potamion oraz jako przedmiot ochrony wymieniono selery błotne Apium repens – kod 1614 (największa w Polsce populacja).


PLH020018 „Łęgi Odrzańskie”

Powierzchnia 18 002,90 ha, w tym w zarządzie Nadleśnictwa Włoszakowice 42,27 ha

Jest to obszar OZW chroniący cenne siedliska. Obszar obejmuje swym zasięgiem południowy skrawek zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Włoszakowice wraz z trzema małymi kompleksami administrowanymi przez nadleśnictwo. Cały obszar obejmuje fragment doliny Odry o długości 101 km, rozciągający się od Brzegu Dolnego do Głogowa w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki, wraz z ujściem Baryczy. Tworzy go kompleks siedlisk nadrzecznych, zachowanych w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie. W zasięgi obszaru liczne są łąki zalewowe i wilgotne, starorzecza, zarośla wierzbowe, olsy i lasy łęgowe.

Aktualny SDF obszaru wskazuje na istnienie 11 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, w tym 2 siedliska o znaczeniu priorytetowym. Przedmiotami ochrony obszaru są również zwierzęta: 6 gatunków ssaków, 2 gatunki płazów, 5 gatunków ryb i 9 gatunków bezkręgowców z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice położonych w obszarze występują tylko 3 typy siedlisk przyrodniczych stanowiące przedmiot ochrony (siedliska o kodzie: 6510, 91E0, 91F0).

Teren ten niemal w całości pokrywa się z zasięgiem obszaru OSO PLB02008 o tej samej nazwie „Łęgi Odrzańskie".


PLB300011 „Pojezierze Sławskie”

Powierzchnia 39 144,80 ha, w tym w zarządzie Nadleśnictwa Włoszakowice 6 626,49 ha

Obszar leży na bogatym pod względem rzeźby polodowcowej pojezierzu Sławskim i stanowi mozaikę jezior, wyspowo położonych pól uprawnych i dużych kompleksów leśnych.

Według SDF występują tu co najmniej 23 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi zwierząt. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bąk, bączek, podróżniczek i gęgawa. Oprócz wymienionych już przedmiotów ochrony występuje tu 22-50 par czapli siwej.

Według wyników inwentaryzacji Lasów Państwowych, żaden z gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony ostoi nie występuje na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Włoszakowice położonych w granicach obszaru.


PLB020008 „Łęgi Odrzańskie”

Powierzchnia 18 002,90 ha, w tym w zarządzie Nadleśnictwa Włoszakowice 39,73 ha

Obszar obejmuje swym zasięgiem południowy skrawek zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Włoszakowice wraz z trzema małymi kompleksami administrowanymi przez nadleśnictwo. Cały obszar obejmuje fragment doliny Odry o długości 101 km, rozciągający się od Brzegu Dolnego do Głogowa w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki, wraz z ujściem Baryczy. Tworzy go kompleks siedlisk nadrzecznych, zachowanych w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie. W zasięgi obszaru liczne są łąki zalewowe i wilgotne, starorzecza, zarośla wierzbowe, olsy i lasy łęgowe.

Według SDF występuje tu 11 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, które stanowią przedmioty ochrony w obszarze.

Teren ten niemal w całości pokrywa się z zasięgiem obszaru SOO PLH020018 o tej samej nazwie „Łęgi Odrzańskie".