Asset Publisher Asset Publisher

Przemęcki Park Krajobrazowy

Powierzchnia 21 450 ha, w tym w zarządzie Nadleśnictwa Włoszakowice 5 795,81 ha.

Powołany został Rozporządzeniem nr 115A/91 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 roku (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Leszczyńskiego z 1996 r. Nr 22, poz. 89). Zakazy wprowadzone ww. rozporządzeniem obowiązują w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z listą zakazów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jedn. tekst: Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody uchwalono Rozporz
ądzenie Nr 168/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Wlkopolskiego. z 2006r. Nr 132 poz. 3218), które zostało uchylone w 2009 r. wyrokami Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. W części parku położonej na terenie Województwa Lubuskiego (2894 ha) nadal obowiązuje Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 14, poz. 341, luty 2008 r.).

Do szczególnych celów ochrony na terenie parku należy:

- ochrona i zachowanie jednego z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego
w Wielkopolsce;

- zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz ich siedlisk;

- zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych;

- utrzymanie walorów kulturowych;

- utrzymanie struktury przestrzennej terenów z uwzględnieniem swoistych cech miejscowego krajobrazu rolniczego.

Na podstawie prowadzonych badań, na obszarze parku stwierdzono występowanie ok. 700 gatunków roślin naczyniowych, z czego ok. 30 znajduje się pod ochroną ścisła. Licznie reprezentowani są też przedstawiciele świata zwierzęcego z rzadkim jelonkiem rogaczem oraz najlepiej rozpoznaną awifauną (182 gatunki).

Według informacji zawartej w „Prognozie oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Włoszakowice na okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2014 roku" Przemęcki Park Krajobrazowy nie posiada zatwierdzonego planu ochrony. Dokument ten jest w fazie projektu.