Asset Publisher Asset Publisher

Ekosystemy reprezentatywne

Ekosystemy reprezentatywne, zwane także ekosystemami referencyjnymi, to wytypowane obszary, na których nie prowadzi się działań gospodarczych w celu zachowania i obserwowania przebiegu naturalnych procesów ekologicznych w nich zachodzących.

Informacja o tym, czy dane ekosystem zaliczony jest do tej grupy zawarta jest w opisie taksacyjnym, ponadto powierzchnie te zaznaczone są na mapach przeglądowych poszczególnych leśnictw.

Istotnym również jest fakt, iż wyznaczenie i właściwe oznakowanie na mapach ekosystemów reprezentatywnych wchodzi w zakres realizacji punktu 6.4 zasad i kryteriów FSC, w którym zapisano, że „„Reprezentatywne ekosystemy w ramach krajobrazu należy ochraniać w ich stanie naturalnym oraz zaznaczać je na mapach stosownie do zakresu działań oraz unikalnego charakteru danych zasobów".

Należy dodać, że łączna powierzchnia ekosystemów reprezentatywnych w Nadleśnictwie Włoszakowice nie jest wartością stałą. Co jakiś czas dokonywana jest weryfikacja danych, w związku z czym podane wyżej wielkości mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio w Nadleśnictwie Włoszakowice.