Asset Publisher Asset Publisher

NARADA TECHNICZNO-GOSPODARCZA

W dniu 17 grudnia br. w Nadleśnictwie Włoszakowice odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) wieńcząca prace urządzania lasu na kolejne dziesięciolecie.

Narada Techniczno-Gospodarcza, zgodnie z definicją, zwoływana jest przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych .
Podstawowym zadaniem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu", akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000", a także analiza i akceptacja zadań w minionym okresie obowiązywania planu urządzenia lasu.
Naradzie przewodniczy dyrektor RDLP lub upoważniony przez niego zastępca, a ustalenia NTG ujmowane są w protokole, który podpisuje dyrektor RDLP.
Na Naradę Techniczno-Gospodarczą do Nadleśnictwa Włoszakowice przybyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu,
Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska , jednostek samorządowych, jednostek naukowych, przemysłu drzewnego oraz organizacji pozarządowych, jak również przedstawiciele wykonawcy projektu planu - Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice przedstawił analizę gospodarki przeszłej za ubiegłe 10-lecie 2005-2014, podsumowującą działalność Nadleśnictwa w tym okresie.
Swój referat wygłosił również wykonawca projektu planu , w którym przedstawiony został w syntetycznej formie plan gospodarki leśnej na przyszłe dziesięciolecie 2015-2024.
Każdy uczestnik narady mógł wziąć udział w dyskusji na temat przedstawionego projektu planu oraz zgłaszać swoje ewentualne uwagi.

Powstający dokument będzie obowiązywał przez kolejne 10 lat, wyznaczając kierunki i cele zrównoważonej gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Włoszakowice.