Asset Publisher Asset Publisher

Czym jest ASF?

Afrykański pomór świń (ASF) to wyniszczająca, zwykle śmiertelna, choroba zakaźna świń i dzików, przeciwko której nie ma szczepionki

Konsekwencje choroby mają wpływ na:

1. Gospodarstwa i gospodarkę:

 • wirus zabija zwierzęta.
 • straty ekonomiczne hodowców w Unii Europejskiej są potęgowane przez zakłócenia
  w międzynarodowym handlu zwierzętami i mięsem;
 • straty ekonomiczne dla myśliwych.

2. Dzikie zwierzęta i polowania:

 • z powodu choroby populacja dzików może się znacznie zmniejszyć lub nawet wyginąć.
 • polowania mogą zostać ograniczone lub nawet zakazane w niektórych zakażonych obszarach (włączając w to zbieranie martwych zwierząt i trofeów myśliwskich).

Myśliwi mogą to zmienić – zarówno pozytywnie jak i negatywnie – gdyż mogą zwiększyć lub ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby.

 

 • Sektor trzody chlewnej jest jednym z najważniejszych gospodarczo sektorów rolnictwa w UE.
 • Stanowi on 8,5% łącznej produkcji unijnego rolnictwa, najwięcej w porównaniu z innymi sektorami mięsnymi.
 • Wieprzowina stanowi 50% całkowitej produkcji mięsa w UE.
 • Wieprzowina jest najczęściej eksportowanym mięsem produkowanym w UE: stanowi 62% całkowitego eksportu mięsa z UE.

Przeniesienie i rozprzestrzenianie choroby

Przeniesienie może nastąpić poprzez bezpośredni kontakt zdrowych świń lub dzików z zakażonymi (martwymi lub chorymi) świniami lub dzikami. Jednakże ludzie, w tym myśliwi – których choroba nie atakuje – mogą ułatwiać rozprzestrzenianie się choroby poprzez:

 • Wszelki kontakt z zakażonymi zwierzętami i padłymi zwierzętami (zwłoki).
 • Kontakt z przedmiotami skażonymi przez wirus (np. odzież, pojazdy, inne urządzenia).
 • Skarmianie zwierząt mięsem lub produktami mięsnymi pochodzącymi z zakażonych zwierząt (np. kiełbasy lub mięso niepoddane obróbce cieplnej) lub odpadami zawierających zakażone mięso (np. odpady kuchenne, zlewki, podroby).

Myśliwi mają kluczową rolę do odegrania

UE i władze krajowe w Państwach członkowskich dotkniętych chorobą podejmują szeroki zakres środków kontroli i zwalczania choroby, ale istotne znaczenie ma lepsza współpraca z myśliwymi (i ich stowarzyszeniami) oraz z rolnikami (i ich stowarzyszeniami). Myśliwi monitorują stan zdrowia dzikich zwierząt i odgrywają kluczową rolę w ochronie zdrowia zwierząt, w tym zwierząt domowych.

 

W przypadku zaobserwowania nietypowego zachowania u dzika lub, co najbardziej prawdopodobne, znalezienia martwego zwierzęcia, należy wziąć pod uwagę możliwość, że zostało ono zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń (zwłaszcza w zakażonych obszarach lub obszarach zagrożonych).

Podczas polowań, szczególnie w obszarach uznanych za zagrożone, należy:

 • Współpracować z właściwymi władzami w przypadku znalezienia zwłok dzików
  i przekazywać informacje w tym zakresie.
 • Czyścić i dezynfekować sprzęt, odzież, pojazdy i trofea myśliwskie na miejscu i zawsze przed opuszczeniem obszaru.
 • Patroszyć odstrzelone dziki w wyznaczonych do tego celu miejscach na terenie danego obwodu łowieckiego;
 • Przyczyniać się do stopniowego zmniejszania zagęszczenia  dzików w obszarach, które nie zostały jeszcze dotknięte chorobą, włączając w to ukierunkowane polowania samice, zarówno dorosłe i młodociane samice.
 • Nie dokarmiać dzików przez cały rok.

* Należy sprawdzić określone przepisy podane przez krajowy właściwy organ.

Jakie działania podejmują właściwe organy UE i Państw Członkowskich?

UE opracowała strategię zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz solidne ramy legislacyjne, które mają pomóc w kontrolowaniu i zwalczaniu ASF, w tym środki podejmowane w ramach regionalizacji, które skupiają się na środkach kontroli i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby (w celu ochrony obszarów wolnych od choroby w UE) wymagające, m. in., współpracy ze strony myśliwych. Jest to oparte na wiedzy naukowej przekazanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Budżet UE na zapobieganie i zwalczanie choroby wynosi 48,2 mln EUR na okres 2013-2018.

UE zapewnia koordynację prac z Państwami Członkowskimi i współpracuje z wschodnimi sąsiadami.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwiedzić:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en#description

Więcej na temat ASF: http://asf-referencelab.info/asf/en/the-disease

 •