Asset Publisher Asset Publisher

SZLAKI DOLINY SAMICY

Ścieżka sportowo-edukacyjna w leśnictwach Błotkowo i Krzycko otwarta!!!

13 maja 2016 roku, o godzinie 13 na boisku klubu sportowego "Korona" w Wilkowicach Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice powitał zaproszonych gości, m.in. starostę powiatu leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka, wójta gminy Święciechowa Marka Lorycha, proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Krzycku księdza Artura Rembalskiego .

Ryszard Łopusiewicz przedstawił idee powstania ścieżki oraz podziękował instytucjom i stowarzyszeniom za okazałą pomoc.

/ fot. Marek Wąsowicz/

Następnie wszyscy  udali się do bryczek , by całą trasę oglądać z tej właśnie perspektywy.

/fot. Marek Wąsowicz /

/fot. Marek Wąsowicz/

Na pierwszym przystanku, po około czterech kilometrach można było zobaczyć okazałe dęby - pomniki przyrody, rosnące na starej grobli.

/fot. Marek Chwistek/

Na piątym kilometrze wszyscy podziwiali pasiekę wraz z założoną w tym roku tzw. łąką kwietną. Ta prawie pół hektarowa powierzchnia, na której wysiane są mieszanki kwiatów i ziół została założona z myślą o pszczołach. Wokół posadzono również pięciometrowe lipy drobnolistne.

 

 

 

/ fot. Marek Wąsowicz /

Kolejny przystanek zaskoczył chyba wszystkich gości!? Mórkowski jar - bodaj najpiękniejszy fragment leśnictwa Krzycko, ze zbiornikiem wodnym i platformą widokową robi niesamowite wrażenie. To koniecznie trzeba zobaczyć!

Na kilkunastominutowy postój połączony z kawą i pysznym plackiem drożdżowym udaliśmy się  do ranczo Państwa Grześkowiak w Smyczynie. 

/ fot. Marek Wąsowicz/

Skoro było coś dla ciała, nie mogło zabraknąć czegoś dla ducha. Nieopodal leśniczówki w Krzycku Wielkim, nad zbiornikiem przeciwpożarowym powstała drewniana kapliczka z figurką Matki Boskiej. Na nasz przyjazd czekała grupa parafian, którzy na co dzień dbają o to miejsce. Skwer kwiatów , rząd zniczy , piękno przyrody oraz ksiądz proboszcz, który poświęcił to miejsce.

/fot. Marek Wąsowicz/

Na podsumowanie i ciepły posiłek ponownie zawitaliśmy na boisko "Korony".

Trasa przebiega przez tereny Nadleśnictwa Kościan oraz Włoszakowice i powstała dzięki współpracy i zaangażowaniu tych jednostek.

Jesteśmy w trakcie opracowywania szczegółowej mapy , która będzie dostępna na  stronach internetowych nadleśnictw Kościan i Włoszakowice oraz w sołectwach i sklepach wsi : Boguszyn, Smyczyna, Mórkowo ,Wilkowice oraz Krzycko Małe, Krzycko Wielkie.

W załączniku mapa ze wszystkimi trasami "Doliny Samicy".

 


Leśniczówka Koczury

Ochronka dla zwierząt w Koczurach

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia ścieżki przyrodniczo-leśnej oraz zapoznania się z "Ochronką dla zwierząt w Koczurach". Nadleśnictwo przygotowało dla Was trasę z kilkoma przystankami, która przebiega wokół zagród i wolier ze zwierzętami. Długość trasy- 1000 mb, otoczenie ścieżki jest bardzo urozmaicone, możemy zobaczyć bór sosnowy, fragment torfowiska i zarastające bagna, a także pomniki przyrody.

Ochronka dla zwierząt powstała w 2008 r. Mają tu szanse trafić wszystkie leśne zwierzęta, którym działanie człowieka lub kontuzja uniemożliwiły życie w naturze.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem-treść poniżej.

Zapraszamy!
 


REGULAMIN

Zapoznaj się z regulaminem korzystania z Ośrodka Edukacji Leśnej "ZASKRONIEC" w Koczurach

REGULAMIN
korzystania z Ośrodka Edukacji Leśnej "ZASKRONIEC" w Koczurach


Administratorem Ośrodka Edukacji Leśnej "ZASKRONIEC" w Koczurach i znajdujących się na jego terenie urządzeń jest Nadleśnictwo Włoszakowice.
Każda osoba przebywająca na terenie i korzystająca z OEL wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz podporządkowania się poleceniom pracowników Służy Leśnej Nadleśnictwa Włoszakowice.

Ośrodek Edukacji Leśnej "ZASKRONIEC" w Koczurach jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do edukacji leśnej, zabaw, rekreacji i aktywnego wypoczynku.
Przebywanie na terenie obiektu należy zgłosić do administratora – biuro Nadleśnictwa Włoszakowice, tel.: 655370355 (w godzinach pracy 7.00-15.00) lub do miejscowego leśniczego leśnictwa Koczury, tel.: 655370052.
Grupy zorganizowane (min. 10 osób), chcące skorzystać z przewodnika (edukatora leśnego), prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie się do administratora obiektu.

Pojazdy silnikowe należy zostawiać na parkingach przy drodze publicznej. Przy leśniczówce w Koczurach nie ma parkingu leśnego. Zapraszamy do odwiedzenia ośrodka pieszo lub na rowerze. Pamiętajmy, że na terenie lasu poruszamy się pojazdami silnikowymi tylko po drogach publicznych oraz tych drogach leśnych, które zostały dopuszczone do ruchu publicznego (o czym wyraźnie informują znaki drogowe i drogowskazy).

Korzystanie ze wszystkich urządzeń infrastruktury ośrodka musi odbywać się zgodnie z ich funkcją (przeznaczeniem) i być dostosowane do psychofizycznego rozwoju ich użytkownika. W przypadku dziecka oceny winien dokonać rodzic/opiekun.
Korzystanie z urządzeń odbywa się na własną odpowiedzialność.

Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, ponoszących za nie pełną odpowiedzialność.
Opiekunowie zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i osób dorosłych odpowiadają za właściwe zachowanie swoich podopiecznych.

W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:
•    dewastowanie urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
•    korzystanie z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób mogący stanowić zagrożenie dla użytkowników placu zabaw,
•    wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń oraz wykonywanie z nich skoków,
•    palenie ognisk oraz używanie otwartego ognia, a także materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych.

Na terenie ośrodka niedopuszczalne jest:
•    zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
•    niszczenie i uszkadzanie roślinności,
•    kąpanie się w zbiornikach wodnych,
•    zaśmiecanie terenu (odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci),
•    palenie papierosów poza miejscami wyznaczonymi,
•    odtwarzanie głośnej muzyki i gry na instrumentach (nie dotyczy zgody administratora),
•    rozstawianie namiotów, przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych,
•    pozostawianie pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z drogi pożarowej.

Na terenie ochronki dla zwierząt niedopuszczalne jest:
•    drażnienie i niepokojenie zwierząt,
•    nadmierne zbliżanie się do zwierząt,
•    karmienie zwierząt (nie dotyczy zgody administratora),
•    wrzucania do klatek, na wybiegi i do zbiorników wodnych jakichkolwiek przedmiotów,
•    otwieranie drzwi i bram do klatek oraz wybiegów,
•    wchodzenie na zaplecza wybiegów dla zwierząt i wszelkich obiektów hodowlanych,
•    wchodzenie na barierki i ogrodzenia, przekraczanie ogrodzeń i wszelkich barier dystansujących zwiedzających od klatek lub wybiegów oraz wkładanie rąk i nóg za te zabezpieczenia,
•    sadzanie i stawianie dzieci na ogrodzeniach i barierkach.

Administrator ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za:
•    bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu,
•    skutki korzystania z urządzeń infrastruktury ośrodka w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
•    wypadki i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem w/w punktów regulaminu,
•    rzeczy pozostawione na terenie ośrodka,
•    uszkodzenia lub utratę pojazdu lub jego wyposażenia, a także utratę przedmiotów pozostawionych w pojeździe.

Osoby przebywające na terenie ośrodka ponoszą odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne szkody wyrządzone przez siebie i dzieci na osobach lub mieniu.

Wszystkie zauważone jakiekolwiek nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń infrastruktury, zniszczenia zieleni, bądź niepokojący stan zwierząt prosimy zgłaszać do administratora – biuro Nadleśnictwa Włoszakowice, tel.: 655370355 (w godzinach pracy 7.00-15.00) lub miejscowego leśniczego leśnictwa Koczury, tel.: 655370052.

Telefony alarmowe:
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
112 – ogólny numer alarmowy

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU
ZAPRASZAMY DO WYPOCZYNKU I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!
DARZ BÓR!


Bluszczowy szlak

Leśna ścieżka w Nowych Ogrodach koło Wschowy

W dniu 29 kwietnia 2011 r. została otwarta ścieżka " Bluszczowy szlak" w Nowych Ogrodach w leśnictwie Hetmanice.

Porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy Wschowa zostało zawarte 22 maja 2009 r. pomiędzy Nadleśnictwem Włoszakowice, Powiatem Wschowskim, Gminą Wschowa , Muzeum Ziemi Wschowskiej i Gimnazjum nr 1 we Wschowie.

Celem ścieżki jest przekazanie terenu leśnego na potrzeby edukacyjno-rekreacyjne dla mieszkańców miasta Wschowy i okolic.

Na terenie ścieżki znajduje się osiem przystanków edukacyjno-rekreacyjnych z place zabaw,który został wyposażony w drewniane urządzenia o nazwach: poręcze z huśtawką,równoważnia wysoka,bieg z przeszkodami,skoki przez kłody,ćwiczenia typu step,unoszenie tułowia,slalom,przejście po równoważni,poręcze. Różnorodność urzdzeń sprzyja aktywnemu wypoczynkowi każdego zwiedzającego las. Urządzenia zostały przebadane przez Centrum Kontroli Placów Zabaw, które potwierdza,że spełniają one wymogi normy i są bezpieczne.

Wszystkie przystanki zostały wyposażone w ławo-stoły, kosze na odpadki, tablice tematyczne(leśne), tablice sportowe oraz ogrodzenia żerdziowe. Na początku trasy znajduje się także boisko do siatkówki plażowej.

Kolejnym ciekawym miejscem jest tablica poświęcona bitwie stoczonej pod Wschową w 1706 r. Znajduję się tu postument o podstawie trójkątnej, na którym stał obelisk świadczący o rozegranej bitwie i był poświęcony pamięci ok. 9,5 tys. żołnierzy poległych w walkach.

Zapraszamy do odkrywania ścieżki pieszo lub na rowerze.